Regulamin

Regulamin studiów podyplomowych MBA prowadzonych
w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
 1. Studia Podyplomowe Master of Business Administration, zwane dalej studiami podyplomowymi MBA, umożliwiają słuchaczom nabycie aktualnej wiedzy i osiągnięcie umiejętności w zakresie zarządzania firmą, zgodnie z międzynarodowymi trendami gospodarczymi i społecznymi.
 2. Program studiów podyplomowych MBA prowadzi do osiągnięcia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, umożliwiających rozwiązywanie potencjalnych problemów w firmie oraz analizowanie bieżących trendów gospodarczych i społecznych. W rezultacie absolwenci posiadają wysokie kwalifikacje i umiejętności, które zwiększają skuteczność działania i sprawność zarządzania firmą, w wysoce wymagających uwarunkowaniach funkcjonowania sektora agrobiznesu.
§ 2
 1. Regulamin studiów podyplomowych MBA, zwany dalej regulaminem, określa podstawowe zasady organizacji prowadzenia studiów podyplomowych MBA oraz prawa i obowiązki słuchaczy, będących uczestnikami tych studiów.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Uczelni – rozumie się Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
  2. Rektorze – rozumie się Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz upoważnionego przez niego w określonym zakresie prorektora;
  3. kierowniku studiów podyplomowych MBA – rozumie się powołanego przez Rektora nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni, który odpowiada za nadzór nad działalnością studiów podyplomowych;
  4. programie kształcenia – rozumie się opis spójnych efektów kształcenia właściwych dla określonych studiów podyplomowych MBA oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów;
  5. punktach ECTS – rozumie się zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punkty zaliczeniowe, będące miarą średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędne do uzyskania zakładanych efektów kształcenia;
  6. semestrze – rozumie się ujęty w organizacji roku akademickiego etap studiów kończący się uzyskaniem zaliczeń i egzaminów przewidzianych w planie studiów dla danego etapu;
  7. uczelnianym systemie informatycznym – rozumie się system informatyczny wykorzystywany do obsługi i dokumentacji przebiegu toku studiów.
§ 3
 1. W Uczelni studia podyplomowe MBA są prowadzone przez wydział lub inną powołaną w tym celu jednostkę organizacyjną, na podstawie porozumienia z krajowymi oraz zagranicznymi:
  1. uczelniami, instytucjami naukowymi lub właściwymi jednostkami organizacyjnymi innych uczelni oraz instytucji naukowych;
  2. instytucjami oraz organizacjami sfery społeczno-gospodarczej, w tym organizacjami zawodowymi.
 2. Porozumienie określa w szczególności zasady współpracy stron porozumienia i zadania poszczególnych jednostek oraz warunki organizacji studiów podyplomowych MBA.
 3. W porozumieniu wskazuje się wydział Uczelni, którego rada jest uprawniona do podejmowania uchwał w sprawach dotyczących programu i planu studiów podyplomowych MBA oraz kompetentna w zakresie:
  1. przypisywania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu Studiów, z uwzględnieniem wymogów określonych w Ustawie;
  2. podejmowania decyzji o włączeniu kwalifikacji nadawanych po ukończeniu Studiów do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, z uwzględnieniem informacji określonych w Ustawie.
 4. Porozumienie powinno określać także warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA oraz sposób finansowania i rozliczania kosztów tych studiów.
TWORZENIE STUDIÓW

§ 4
 1. W Uczelni studia podyplomowe MBA tworzy Rektor, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji senackiej, na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 3, ust. 1:
  1. na wniosek rady wydziału, przygotowany przez dziekana, jeśli studia prowadzone są przez wydział.
  2. z własnej inicjatywy, na podstawie dokumentacji przygotowanej przez właściwego kierownika, jeśli studia są prowadzone przez powołaną w tym celu inną niż wydział jednostkę organizacyjną.
 2. Wniosek lub dokumentacja, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności:
  1. porozumienie w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych MBA, o ile stroną porozumienia jest wydział;
  2. uchwałę rady wydziału w sprawie powołania studiów podyplomowych MBA określającą:
   1. nazwę studiów;
   2. efekty kształcenia;
   3. program studiów, w tym plan studiów;
   4. przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych;
  3. decyzję rady wydziału o włączeniu kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, uwzględniająca informacje, o których mowa w przepisach o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
 3. Wniosek powinien uwzględniać rozpoznanie trendów kształcenia i oczekiwań rynku pracy oraz warunki rekrutacji.
 4. Integralną część wniosku stanowi plan finansowy sporządzony zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.
 5. Komisja senacka dokonuje opinii formalnej i merytorycznej wniosku. Pozytywnie zaopiniowany wniosek kieruje do Rektora, natomiast opinia negatywna, wraz z uzasadnieniem, kierowana jest do wnioskodawcy celem uzupełnienia lub naniesienia koniecznych poprawek.
§ 5
 1. Decyzję o utworzeniu studiów podyplomowych MBA podejmuje Rektor w formie zarządzenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z dbałości o jakość kształcenia i dyscyplinę finansową Uczelni, Rektor może odmówić utworzenia studiów podyplomowych MBA. Stosowną informację wraz z uzasadnieniem przekazuje właściwej radzie wydziału i stronom porozumienia.
ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 6
 1. Na mocy porozumienia, dla celów opiniowania spraw bezpośrednio dotyczących realizacji procesu nauczania i jakości kształcenia, w tym planów i programów studiów podyplomowych MBA oraz doboru kadry realizującej kształcenie, Rektor może powołać radę studiów podyplomowych MBA, na okres kadencji odpowiadającej cyklowi kształcenia.
 2. Skład i tryb pracy rady studiów określa porozumienie.
§ 7
 1. Dla utworzonych studiów podyplomowych MBA Rektor powołuje kierownika tych studiów, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni, w trybie określonym w Statucie.
 2. Kierownik studiów powoływany jest na okres kadencji odpowiadającej cyklowi kształcenia. Kadencja kierownika może zostać przedłużona na kolejne cykle kształcenia.
 3. Kierownik studiów reprezentuje studia w posiedzeniach gremiów i zespołów opiniodawczych, skupiających przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego i naukowego właściwego dla zakresu prowadzonych studiów.
 4. Do podstawowych zadań kierownika studiów należy koordynowanie współpracy między Stronami porozumienia w zakresie prowadzenia studiów oraz organizacja i nadzór nad prowadzeniem kształcenia na tych studiach. W tym zakresie kierownik ponosi odpowiedzialność przed Rektorem i radą studiów.
§ 8
 1. Kierownik studiów odpowiada za organizację i nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji toku studiów w teczce akt słuchacza i systemie informatycznym obowiązującym w uczelni. Właściwe zapisy w dokumentacji toku studiów winny być wzajemnie zgodne.
 2. W szczególności do zakresu obowiązków kierownika studiów należy:
  1. sporządzanie dokumentacji dotyczącej studiów, w tym przygotowanie dokumentacji, o której mowa w § 4, ust. 2;
  2. organizacja procesu rekrutacji i naboru na studia podyplomowe MBA;
  3. organizacja zajęć dydaktycznych, w tym:
   1. opracowanie harmonogramu realizacji zajęć dydaktycznych;
   2. zabezpieczenia sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zajęć;
   3. nadzór nad realizacją zajęć;
  4. opracowanie planu rozliczenia modułów zajęć, w tym harmonogramów składania prac i egzaminów dyplomowych;
  5. udostępnianie na stronie internetowej lub na tablicach ogłoszeń jednostek prowadzących studia wszelkich niezbędnych informacji dotyczących prowadzenia studiów, w tym informacji, o których mowa w ust. 1-3;
  6. wystawianie zaświadczeń o uczestnictwie w tych studiach;
  7. kontrola i nadzór nad terminowością wnoszenia opłat przez słuchaczy.
 3. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora, kierownik studiów zawiera umowy ze słuchaczami studiów podyplomowych MBA o świadczeniu usług edukacyjnych.
§ 9
Kierownik studiów jest zobowiązany do:
 1. informowania Rektora o terminie rozpoczęcia i zakończenia zajęć w ramach określonej edycji studiów podyplomowych w danym roku akademickim;
 2. wnioskowania do Przewodniczącego rady studiów o zwoływanie posiedzeń i współpracy w zakresie określenia programu posiedzenia;
 3. uczestniczenia w posiedzeniach rady wydziału, o którym mowa w § 3, ust. 3, właściwych dla opiniowania i podejmowania uchwał w zakresie prowadzonych studiów;
 4. nadzoru nad funkcjonowaniem Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia, w zakresie odpowiadającym studiom, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 3, ust. 1, oraz składanie sprawozdań z oceny jakości kształcenia Rektorowi i radzie studiów;
 5. sporządzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji danej edycji studiów podyplomowych MBA i jego przedłożenia Rektorowi w terminie do 30 dni od zakończenia danej edycji studiów.
SYSTEM STUDIÓW

§ 10
 1. W Uczelni studia podyplomowe MBA prowadzone są w języku polskim oraz angielskim.
 2. Studia podyplomowe MBA trwają trzy lub cztery semestry.
 3. Prowadzone są w formie jedno lub kilkudniowych zjazdów, w wymiarze nie przekraczającym 10 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu dnia. Dopuszcza się możliwość realizacji większej liczby godzin zajęć dydaktycznych podczas organizacji obowiązkowego wyjazdu szkoleniowego.
 4. Program kształcenia na studiach podyplomowych MBA powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 45 punktów ECTS, przy czym jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od słuchacza średnio 25-30 godzin pracy, w tym pracy własnej.
 5. Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych winny być prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz osoby niebędące nauczycielami akademickimi, posiadające odpowiedni dorobek i kwalifikacje naukowe oraz zawodowe.
§ 11
 1. Jednostka prowadząca studia podyplomowe MBA prowadzi systematyczne badanie wartości programu kształcenia, w którym uwzględnia wnioski z analizy zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy.
 2. Jakość kształcenia na studiach podyplomowych podlega ocenie co najmniej jeden raz podczas każdej edycji studiów. Oceny dokonują słuchacze, którzy swoją ocenę mogą wyrazić w formie ankietowej. Za przeprowadzenie oceny odpowiada kierownik studiów podyplomowych MBA.
 3. Analizy ocen słuchaczy dokonuje właściwa komisja lub rada jednostki prowadzącej studia. Wnioski z analizy przeprowadzonych ocen przekazuje Rektorowi.
PROGRAM KSZTAŁCENIA

§ 12
 1. Rada wydziału, o którym mowa w § 3, ust. 3, jest obowiązana do:
  1. określenia efektów kształcenia w postaci wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniając ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 lub 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
  2. uchwalenia programu, w tym planu studiów podyplomowych MBA, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Senat oraz określenie sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych przez słuchaczy w ramach realizowanych modułów zajęć dydaktycznych;
  3. wskazania obsady kadrowej właściwej dla realizacji określonych modułów zajęć dydaktycznych, o ile na podstawie porozumienia nie pozostaje to w kompetencji rady studiów, o której mowa w § 6.
 2. Efekty kształcenia ujmują to, co słuchacz zna i rozumie, potrafi wykonać oraz do czego jest gotów po zakończeniu procesu kształcenia.
 3. Program studiów podyplomowych MBA określa w szczególności:
  1. liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia;
  2. moduły zajęć dydaktycznych, których zaliczenie jest wymagane do ukończenia kształcenia, w tym przedmioty i kursy wraz z przypisanymi:
   1. treściami i efektami kształcenia realizowanymi w ramach efektów określonych dla studiów podyplomowych MBA;
   2. punktami ECTS, uwzględniającymi różne formy aktywności słuchaczy, niezbędne do osiągnięcia zakładanych efektów;
   3. sposobami weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych przez słuchaczy;
  3. plan studiów obejmujący semestralny wymiar godzin realizowanych w ramach modułów zajęć dydaktycznych z bezpośrednim udziałem prowadzącego, uwzględniający wszystkie zaplanowane formy i typy zajęć oraz metody kształcenia.
 4. Program modułu zajęć dydaktycznych opracowuje koordynator uwzględniony w obsadzie kadrowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
 5. Program studiów podyplomowych MBA jest na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do standardów międzynarodowych, z uwzględnieniem analizy i potrzeb rynkowych.
§ 13
 1. Program studiów podyplomowych MBA określa zasady i formę realizacji pracy dyplomowej oraz zakres, zasady i formę przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.
 2. Realizacja pracy dyplomowej wymaga prowadzenia wyodrębnionego modułu zajęć dydaktycznych w formie seminarium dyplomowego, realizowanego w celu zaprezentowania przez słuchacza założeń i rezultatów pracy dyplomowej oraz bezpośredniego nadzoru nad stanem jej zaawansowania.
§ 14
 1. Praca dyplomowa na studiach podyplomowych MBA, stanowi samodzielne opracowanie słuchacza, prezentujące jego ogólną wiedzę i umiejętności związane z problematyką objętą realizowanymi studiami podyplomowymi MBA oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
 2. Słuchacz przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem opiekuna, na którym spoczywa obowiązek merytorycznej opieki nad pracą. Opiekuna pracy dyplomowej powołuje kierownik studiów.
 3. Słuchacz składa pracę dyplomową w dziekanacie lub sekretariacie jednostki prowadzącej studia w dwóch egzemplarzach, w wersji elektronicznej na nośniku CD oraz w wersji papierowej wraz z oświadczeniem o treści:
  Ja (imię i nazwisko autora) oświadczam, że składana przeze mnie praca dyplomowa pod tytułem „(tytuł pracy dyplomowej)” została przygotowana samodzielnie i nie narusza praw autorskich innych osób. W pracy wykorzystałem/-łam publikowane materiały i nie ujawniłem/-łam informacji poufnych.
 4. Praca dyplomowa powinna być złożona w terminie określonym w harmonogramie realizacji studiów podyplomowych, jednak nie później, niż do końca ostatniego semestru, w którym te studia są realizowane.
 5. Ocena pracy dyplomowej stanowi średnią arytmetyczną z ocen opiekuna i recenzenta, powoływanego przez kierownika studiów, o ile obie oceny są ocenami pozytywnymi.
§ 15
 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, składanym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownika studiów podyplomowych MBA.
 2. Komisja egzaminacyjna powinna liczyć co najmniej trzech członków, a jej obrady są niejawne. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 3. W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzą:
  1. przewodniczący;
  2. opiekun;
  3. recenzent.
 4. Przewodniczącym komisji może być kierownik studiów podyplomowych MBA, a w przypadku kiedy pełni on funkcję opiekuna lub recenzenta – inny nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia ze słuchaczami tych studiów.
 5. W uzasadnionych przypadkach w posiedzeniu komisji mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez kierownika studiów podyplomowych MBA, bez głosu stanowiącego.
 6. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza kierownik studiów podyplomowych MBA w porozumieniu z pozostałymi członkami komisji.
 7. Ocena egzaminu dyplomowego stanowi średnią arytmetyczną z ocen wszystkich zagadnień objętych zakresem egzaminu, przy czym co najmniej 2/3 ocen wszystkich zagadnień stanowią oceny pozytywne.
REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

§ 16
 1. Do odbywania studiów podyplomowych MBA uprawnieni są absolwenci studiów wyższych, legitymujący się dyplomem licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym, posiadający co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach sektora agrobiznesu. Szczegółowe zasady naboru na studia podyplomowe określa rada wydziału lub rada innej jednostki prowadzącej te studia.
 2. Informacja o naborze na studia podawana jest na stronie internetowej Uczelni wraz z określeniem miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów. Rekrutacja może być prowadzona w formie elektronicznej.
 3. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Rektora. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich, w tym Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz kierownik studiów podyplomowych MBA.
 4. Kandydat zostaje słuchaczem studiów podyplomowych MBA po zawarciu z Uczelnią umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz uiszczeniu należnej opłaty.
§ 17
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe MBA zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcia na studia (wzór załącznika nr 2);
  2. list motywacyjny;
  3. kwestionariusz osobowy (wzór załącznika nr 3);
  4. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał należy przedłożyć do wglądu;
  5. 2 zdjęcia o wymiarach 35x45 mm;
  6. dokument poświadczający wymagany staż pracy;
  7. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;
  8. inne dokumenty wymienione w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 2. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
PRAWA i OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

§ 18
 1. Słuchacz jest obowiązany postępować zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni, wykonywać terminowo i rzetelnie zarządzenia jej władz i organów.
 2. Słuchacz dba o dobre imię Uczelni oraz szanuje jej tradycje i zwyczaje.
 3. Słuchacz jest obowiązany przestrzegać zasad etyki oraz przepisów prawa o ochronie własności intelektualnej, w tym przygotowywać prace zaliczeniowe i prace dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich.
 4. Słuchacz ma prawo do:
  1. udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych programem i planem realizowanych studiów podyplomowych MBA, korzystania z pomocy nauczycieli oraz korzystania z pomieszczeń i urządzeń dydaktycznych, uczestnictwa w prowadzonych przez Uczelnię pracach badawczych lub publikowania na zasadach i w trybie określonym w regulaminach i innych przepisach;
  2. informacji o warunkach, zakresie merytorycznym, formie i terminie uzyskania zaliczeń oraz terminie ogłoszenia wyników zaliczeń, przy uwzględnieniu zasad dokumentowania przebiegu studiów prowadzonym w uczelnianym systemie informatycznym;
  3. wglądu do prac pisemnych, będących podstawą zaliczenia zajęć oraz modułu zajęć lub jego części oraz merytorycznego uzasadnienia uzyskanej oceny;
  4. informacji o zakresie i warunkach prowadzenia zajęć dydaktycznych, szczegółowych treści, formy i efektów kształcenia oraz formy przeprowadzenia sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i zaliczania zajęć;
  5. możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, na zasadach określonych w Uczelni.
 5. Słuchacz traci powyższe prawa z chwilą skreślenia z listy uczestników studiów podyplomowych MBA lub ich zakończenia.
 6. Słuchacz ma obowiązek:
  1. aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach i rodzajach zajęć;
  2. terminowego przystępowania do zaliczeń zajęć i modułów zajęć oraz spełniania innych wymogów określonych w planie studiów;
  3. usprawiedliwienia krótkotrwałej nieobecności na zajęciach nie później niż na następnych zajęciach, na których jest obecny, przy czym tryb usprawiedliwiania i sposób uzupełniania zaległości wynikających z nieobecności określa prowadzący zajęcia;
  4. terminowego zaliczania semestru;
  5. terminowego wnoszenia opłat.
 7. Słuchacz może wyrażać opinię o programie kształcenia, organizacji toku studiów, nauczycielach akademickich i nauczaniu poprzez aktywne uczestnictwo w ocenie prowadzonej w ramach Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia, regulowanego odrębnymi przepisami.
ZALICZENIA i SKREŚLENIA

§ 19
 1. Określone w programie studiów moduły zajęć, w tym przedmioty i kursy, kończą się zaliczeniem na jedną ocenę końcową. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego modułu jest zaliczenie wszystkich form kształcenia określonych w programie studiów podyplomowych.
 2. Przy zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen i odpowiadającą im skalę w systemie ECTS:
  • bardzo dobry (bdb) 5,0 = A
  • ponad dobry (ponad db; pdb) 4,5 = B
  • dobry (db) 4,0 = C
  • ponad dostateczny (ponad dst; pdst) 3,5 = D
  • dostateczny (dst) 3,0 = E
  • niedostateczny (ndst) 2,0 = F
  lub
  • adnotację zaliczony (zal.) i niezaliczony (nzal.).
 3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej (2,0) lub adnotacji niezaliczony (nzal.) słuchaczowi przysługuje prawo do jednorazowej poprawy oceny w terminie poprawkowym, ustalonym przez koordynatora przedmiotu.
 4. Na studiach podyplomowych MBA nie jest możliwe powtarzanie niezaliczonego modułu zajęć i semestru.
§ 20
 1. Skreślenia z listy uczestników studiów podyplomowych MBA dokonuje kierownik tych studiów, w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów;
  2. pisemnej rezygnacji ze studiów;
  3. nieuzyskania zaliczenia modułów zajęć w terminach określonych w planie rozliczenia modułów zajęć;
  4. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
  5. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
 2. Podstawą do skreślenia z listy słuchaczy może być brak obecności słuchacza na 30% zajęć dydaktycznych.
 3. Kierownik studiów podyplomowych informuje słuchacza o wszczęciu procedury skreślenia. Informacja przesłana zostaje na adres poczty elektronicznej, wskazany w umowie, o której mowa w § 16, ust. 4.
UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 21
 1. Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych MBA jest świadectwo wydane przez Uczelnię, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów wszystkich efektów kształcenia, potwierdzone zaliczeniem wszystkich modułów zajęć dydaktycznych oraz uzyskaniem wymaganej liczby punktów ECTS.
 3. Podstawę do ustalenia oceny końcowej studiów określonej na świadectwie stanowią pozytywne oceny:
  1. zajęć dydaktycznych – liczonych jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych, określonych dla przedmiotów i kursów,
  2. pracy dyplomowej
  3. egzaminu dyplomowego.
 4. Ocena końcowa studiów podyplomowych stanowi średnią arytmetyczną ocen, o których mowa w ust. 3.
 5. Celem ustalenia oceny końcowej wyniki przeprowadzonych szacunków zaokrągla się następująco:
     do 3,259 - dostateczny (3,0),
     3,260 – 3,759 - ponad dostateczny (3,5),
     3,760 – 4,259 - dobry (4,0),
     4,260 – 4,509 - ponad dobry (4,5),
     od 4,510 - bardzo dobry (5,0).
 6. Absolwent studiów podyplomowych MBA ma prawo zachować indeks tych studiów.
ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA PODYPLOMOWE

§ 22
 1. Prowadzone w Uczelni studia podyplomowe MBA są samofinansujące.
 2. Słuchacze są zobowiązani do wnoszenia opłat za kształcenie na tych studiach, w wysokości określonej przez Rektora.
 3. Terminy wnoszenia opłat, określa umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych MBA, o której mowa w § 16, ust. 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23
 1. Dziekan lub kierownik jednostki prowadzącej studia podyplomowe MBA podejmuje decyzję o nieuruchomieniu edycji studiów podyplomowych, jeśli liczba chętnych uczestników jest mniejsza od podanej w kosztorysie. O decyzji niezwłocznie informuje Rektora.
 2. Rada wydziału lub rada innej jednostki prowadzącej studia podyplomowe może wystąpić do Rektora z wnioskiem o zniesienie studiów. Do wniosku należy dołączyć:
  1. uzasadnienie;
  2. właściwą uchwałę rady jednostki.
§ 24
 1. Nie stosuje się przepisów niniejszego regulaminu w przypadku innych postanowień zawartych na podstawie porozumień o realizacji studiów podyplomowych MBA.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Rektor.
 3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do nowo uruchamianych studiów podyplomowych MBA, od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 5.  

  Regulamin MBA

   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie