Formularz kontaktowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług w postaci Pani/Pana udziału w studiach podyplomowych MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”.
  1. na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – na podstawie udzielonej przez Panią /Pana zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia ogólnego)
  2. na potrzeby przeprowadzenia toku studiów na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz zgodnie z zawartą umową o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia przez nas usług.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. Przenoszenia danych,
  3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
  – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje, którym jesteśmy zobligowani udostępniać dane na podstawie przepisów prawa (m.in. MNiSW, jednostki państwowe) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania umowy, a następnie w myśl obowiązujących przepisów prawa przechowywane w celach archiwalnych przez okres 50 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pan/Pani również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:iod@urk.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Studia MBA al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków, wycofać osobiście stawiając się we wskazanym powyżej biurze.
  Konsekwencje wycofania zgody będą uzależnione od celu w jakim dane są przetwarzane. Ma Pan/Pani prawo do poinformowania o konsekwencjach w chwili wycofywania konkretnej zgody.

 


 

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK